zdjęcie ludzi

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Województwo podkarpackie

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW – wsparcie na rzecz zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na podkarpackim rynku pracy

projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.8 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców

REALIZACJA PROJEKTU OBEJMUJE PONIŻSZE ZADANIA

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie od VIII 2024 do XI 2025, do uzyskania 150 przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Rekrutacja będzie odbywała się w oparciu o kryteria formalne oraz punktowe opisane w Regulaminie projektu.

 

ZADANIE 1: Stworzenie Podkarpackiego Akceleratora Adaptacji Przedsiębiorstw

W ramach zadania zaplanowano stworzenie:

 1. narzędzia do audytu wewnętrznego przedsiębiorstw,
 2. grafik edukacyjnych,
 3. wzorów 5 dokumentów (1. Wzór: Regulamin wynagrodzeń zgodnych z zasadami niedyskryminacji; 2. Wzór: Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; 3. Wzór: Procedura w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu lub dyskryminacji w pracy; 4. Wzór: Przewodnik dobrych praktyk w firmie; 5. Wzór: Regulamin rekrutacji),
 4. filmów edukacyjnych, które będą zostaną wypromowane w mediach i Internecie,
 5. podręcznika równościowego wraz z programem szkolenia oraz kompletem materiałów trenerskich.

Wzory grafik, dokumentów, podręcznika zostaną przekazane przedsiębiorstwom do własnego użytku.

 

ZADANIE 2: Analiza potrzeb przedsiębiorców – wypracowanie Indywidualnego Planu Akceleracji

1. SZKOLENIE NT. AKTUALNYCH PRZEPISÓW/ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH RÓWNOŚCI W MIEJSCU PRACY [ZGD]

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie oddelegują 1 pracownika/pracownicę tj. osobę odpowiedzialną za zasoby ludzkie, procesy zarządcze lub inną do udziału w 2-dniowym (16 godzin lekcyjnych) szkoleniu online w temacie:

 1. Dzień 1: Zdobycie wiedzy nt. przepisów prawnych związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy, poznanie dobrych praktyk wzmacniających korzyści biznesowe z tytułu zróżnicowanego pod kątem płci zespołu, wspieranie kobiet na stanowiskach zarządczych itp.
 2. Dzień 2: Opracowanie własnych rozwiązań dostosowanych do potrzeby wywiązania się z obowiązków narzucanych przez Kodeks Pracy i prawodawstwa Unii Europejskiej (work-life balance, parytety w biznesie, pay transparency, gender budget) związanymi z w/w zagadnieniami.

Wsparcie realizowane będzie w 15 grupach x 10 osób x 16 godzin lekcyjnych.

2. INDYWIDUALNE WSPARCIE EKSPERTA – DIAGNOZOWANIE POTRZEB [ZGD]

Przedsiębiorcy zostanie przydzielony Ekspert, który w ramach 10-godzinnego spotkania osobistego/online oraz pracę samodzielną m.in. na dokumentach firmy stworzy dla Przedsiębiorstwa Indywidualny Plan Akceleracji (IPA) obejmujący m.in.:

 • dane pracodawcy,
 • liczbę pracowników/pracownic,
 • analizę sytuacji Przedsiębiorców dot. działań sprzyjających niedyskryminacji, zarządzaniu wiekiem, wsparcia kobiet w pracy oraz innych wskazanych obszarów problematycznych w firmie,
 • propozycję działań w ramach dla pracowników/pracownic i przedsiębiorców
 • proponowany harmonogram czasowy realizacji zaplanowanych działań, w tym plan szkoleń i wsparcia dla pracowników/pracownic oraz przedsiębiorców.

Wynikiem prac będzie stworzenie Indywidualnego Planu Akceleracji (IPA), który będzie stanowił podstawę do realizacji kolejnych działań w projekcie.

Wsparciem zostanie objętych 150 przedsiębiorstw.

ZADANIE 3: Akceleracja w zakresie zapewnienia zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji w firmach

1. INDYWIDUALNE WSPARCIE EKSPERTA – WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ [ZGD] 

Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami (w IPA) Przedsiębiorca uzyska 12 godzinne wsparcie Eksperta w celu uporządkowania i/lub wprowadzenia nowych rozwiązań z zakresie zniwelowania potencjalnych czynników dyskryminacji. Ekspert udzieli przedsiębiorcy wsparcia poprzez:

 • wskazanie rozwiązań w w/w zakresie,
 • udzielenie pomocy w przygotowaniu dokumentów wewnętrznych w PB w w/w zakresie,
 • przekazanie pogłębionej wiedzy dotyczącej zagadnień równościowych i niedyskryminacyjnych, wzmocnienia postaw,
 • wypracowanie narzędzia do zarządzania wiekiem dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie.

Wynikiem tych prac będzie wdrożenie zmian np. w Regulaminie wynagrodzeń, Regulaminie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, Procedura w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy itp.

Wsparciem zostanie objętych 150 przedsiębiorstw

2. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI PRACOWNIKÓW [REA]

Przedsiębiorstwa oddelegują (około 1-10) ~3 pracowników/pracownic, którzy wezmą udział w 3-dniowym (24 godzin lekcyjnych) szkoleniu online na którym uzyskają wiedzę jak edukować pracowników/ pracownice w obszarze równego traktowania w miejscu pracy, zmniejszając ryzyko występowania niepożądanych zachowań w miejscu pracy np. w tematach:

 • Dyskryminacja w miejscu pracy,
 • Mobbing w miejscu pracy,
 • Równość w miejscu pracy,
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy,
 • Integracja pracownicza (w tym z osobami z niepełnosprawnością i osobami neuroatypowymi (Autyzm, ADHD, dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia)),
 • Komunikacja w różnorodnym zespole.

Wsparciem zostanie objętych 450 pracowników/pracownic.

Wsparcie realizowane będzie w 45 grupach x 10 osób x 24 godziny lekcyjne (o liczbie oddelegowanych pracowników/pracownic decyduje Ekspert w porozumieniu z PB – ten etap jest obligatoryjny dla wszystkich).

 

ZADANIE 4: Akceleracja przedsiębiorców w zakresie zarządzania kompetencjami pracowników, z uwzględnieniem preferencji w rozwoju talentów przywódczych kobiet i tworzenia elastycznych ścieżek kariery

1. TEST GALLUPA [ZGD] 

Zgodnie z IPA (1-10 pracowników/pracownic) wskazanym pracownikom/pracownicom z danego przedsiębiorstwa zostanie przeprowadzony test Gallupa w celu wyznaczenie elastycznych ścieżek kariery w obrębie danego przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostanie objętych 450 pracowników/pracownic ze średnim czasem wsparcia 1 godzina/osobę.
(decyduje Ekspert w porozumieniu z PB – ten etap obligatoryjny dla wszystkich)

2. WARSZTATY DLA KOBIET WYKAZUJĄCE TENDENCJE LIDERÓW [ZGD] 

60 Kobiet, które wykaże tendencje liderskie (zgodnie z wynikami testu Gallupa) weźmie udział w 3-dniowym (24 godzin lekcyjnych) warsztacie online np. w tematyce role płci w firmie, wyznaczanie celów SMART, diagnoza potrzeb pracowników/pracownic, wykorzystywanie cech przywódczych.

Wsparciem zostanie objętych min. 60 Kobiet.

Wsparcie realizowane będzie w 10 grup x 6 kobiet x 24 godzin lekcyjne.
(decyduje Ekspert w porozumieniu z PB – ten etap tylko dla kobiet – fakultatywny (do wyboru szkolenie dla kobiet i/lub menadżerów i/lub kadr))

3. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA / MENADŻERSKIEGO [REA] 

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie oddelegują ~1 pracownika wyższego szczebla/ menadżera lub osobę odpowiedzialną za zarządzanie zespołami pracowników na 3-dniowe (24 godzin lekcyjnych) szkolenie online dotyczące wiedzy nt. zarządzania równością, reskilingu, rozwiązywania problemów równościowych i zarządzania rolą płci w organizacji, rozwiązywania konfliktów, a także sposobu rozwoju talentów oraz jak zauważać potrzeby pracowników/pracownic.

Wsparcie realizowane będzie 15 grup x 10 osób x 24 godzin lekcyjnych.
(decyduje Ekspert w porozumieniu z PB – etap fakultatywny (do wyboru szkolenie dla kobiet i/lub menadżerów i/lub kadr))

4. SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW KADR, HR, ODPOWIEDZIALNYCH ZA POLITYKĘ SZKOLENIOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE [REA]

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie oddelegują ~1 pracownika kadr / HR lub osobę odpowiedzialną za procesy rekrutacyjne/politykę szkoleniową w firmie na 2-dniowe (16 h lekcyjnych) szkolenie online dotyczące wiedzy nt. Zarządzania wiekiem pracownika (obligatoryjny element), bez kierowania się innymi czynnikami, postaw antydyskryminacyjnych, umiejętności w zakresie rozwijania (talentów) zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem potencjału pracowników/pracownic (bez dyskryminacji), umiejętności stosowania technik rekrutacji zgodnie z politykami niedyskryminacji.

Wsparcie realizowane będzie 15 grup x 10 osób x 16 godzin lekcyjnych.
(decyduje Ekspert w porozumieniu z PB – etap fakultatywny (do wyboru szkolenie dla kobiet i/lub menadżerów i/lub kadr))

5. WIZYTA STUDYJNA [REA]

Przedsiębiorcy oddelegują osoby do udziału w 2-dniowej wizycie studyjnej z przedstawicielami Irlandii oraz Słowacji, którzy zaprezentują rozwiązania stosowane w zakresie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczania wszelkich form dyskryminacji.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstwa/pracodawcy (mikro, małe, średnie i duże), który posiada siedzibę/ oddział/ miejsce wykonywania działalności w woj. podkarpackim (zgodnie z informacjami w KRS/ CEIDG) oraz ich pracowników/pracownic.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w woj. podkarpackim, poprzez wsparcie min. 150 Pracodawców i 450 pracowników/pracownic (z tych firm) w okresie od 01.05.2024 do 28.02.2026 w zakresie akceleracji:

 • wypracowanie rozwiązań dotyczących, zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie,
 • zwiększenia udziału kobiet w funkcjach zarządczych,
 • wdrożenia rozwiązań w przedsiębiorstwie zapobiegającym zjawiskom dyskryminacji,
 • rozwinięcia świadomości Przedsiębiorców i pracowników/pracownic dotyczących zjawiska dyskryminacji,
 • zapewnienie dostępu do najwyższej jakości szkoleń i doradztwa w zakresie równości szans i niedyskryminacji,
 • zapewnienie rozwiązań mających na celu budowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym,
 • upowszechnienie wśród Przedsiębiorców polityki zarządzania wiekiem i dostosowania do zmian Pracowników/Pracownic.

 

Cel projektu zostanie osiągnięty przez objęcie wsparciem grupy docelowej tj. min.150 pracodawców z terenu woj.podkarpackiego oraz 450 pracowników/pracownic (osoby fizyczne – które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zatrudnionych u pracodawcy biorącego udział w projekcie) w tym:

 • minimum 270 Kobiet,
 • minimum 65 osób w wieku 50+.

Efekty, rezultaty projektu :

 • 150 pracodawców zostanie objętych wsparciem,
 • 450 pracowników/pracownic zostaje objętych wsparciem,
 • 360 osób uzyska kwalifikacje/kompetencje.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 3 129 024,25 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 972 573,03 zł (dofinansowanie)

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Sprawdź pozostałe projekty

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Województwo podkarpackie

Projekty trwające

USŁUGI ROZWOJOWE 4.0

cała Polska

Projekty trwające

Przejdź do treści