3 1

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!

[woj. zachdoniopomorskie]

„MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki tj.:

jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo w wieku 18-29 lat oraz
zamieszkuje województwo zachodniopomorskie oraz
utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
[np. umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub została wypowiedziana przez pracodawcę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z winy pracownika] oraz
nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER
[szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji] oraz
nie podlega wykluczeniu o których mowa w Regulaminach projektu i jego załącznikach oraz
nie jest uczestnikiem innego projektu finansowanego z EFS w zakresie aktywizacji zawodowej

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. zachodniopomorskie

ZADANIA:

Ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym
Wsparcie szkoleniowe
Nabór i ocena biznesplanów
Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności
Finansowe wsparcie pomostowe

PLANOWANE EFEKTY:

20 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
20 osób utworzy własną działalność gospodarczą

OKRES REALIZACJI:

01.06.2021 – 30.09.2023

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób (w tym 12 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu przez te osoby działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w okresie 06.2021-02.2023.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 029 250,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 1 015 837,50 zł

DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Sprawdź pozostałe projekty

PODKARPACKI AKCELERATOR ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Województwo podkarpackie

Projekty trwające

USŁUGI ROZWOJOWE 4.0

cała Polska

Projekty trwające

Przejdź do treści