• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego
[woj.pomorskie]

Informacje o projekcie

Strona internetowa http://morzepracy.zgd.com.pl

Opis projektu

Morze Pracy w Pomorskim.
Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V Zatrudnienie,

Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Poddziałanie 05.02.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia i utrwalenie aktywnego udziału 34 osób (w tym 19 kobiet) pozostających bez pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) na pomorskim rynku pracy.

Skip to content