woman 8010479 1280 1
11 kwi 2023

Dofinansowanie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w woj. zachodniopomorskim
[NOWA PERSPEKTYWA 2021-2021]

Szanowni Państwo!

Już niedługo w woj. zachodniopomorskim pojawią się nowe możliwości aplikowania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

To jest ten czas, który warto poświęcić na planowanie swoich działań.


W ramach działania 6.9 Edukacja ogólna w woj. zachodniopomorskim zaplanowano poprawę jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych* poprzez:

➡️ bezpośrednie wsparcie dla uczniów m.in.

🔸️ rozwój kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich,

🔸️ rozwój kompetencji zielonych w zakresie m.in. wiedzy ekologicznej, umiejętności postaw pro środowiskowych,

🔸️organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, projektów edukacyjnych,

🔸️realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

🔸️ wsparcie dla uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji,

🔸️wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,

🔸️wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywiania.

➡️ bezpośrednie wsparcie dla nauczycieli,

🔸️ doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki, przede wszystkim w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, poprzez m.in. kursy i szkolenia doszkalające, studia podyplomowe.

➡️ bezpośrednie wsparcie dla szkół i placówek systemu oświaty,

🔸️ doposażanie i wyposażanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji programów nauczania w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,

🔸️ wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych w celu prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,

🔸️ wsparcie cyfryzacji danej placówki,

➡️ wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, przy zapewnieniu braku stygmatyzacji poprzez m.in. podnoszenie kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów ścisłych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych,

➡️ działania w zakresie edukacji włączającej.

🔸️dostosowanie architektoniczne i edukacyjne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,

🔸️ zajęcia świadomościowe,

🔸️ podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

🔸️ zapewnienie nauczyciela wspomagającego,

🔸️ zapewnienie asystenta wspomagającego


🗓Planowany termin naboru: od 14 czerwca 2023 r do 12 lipca 2023 r.

💶Poziom dofinansowania: 90 %

💰Planowana alokacja na działanie 47 160 000,00 zł


*zakres działań możliwych do zaplanowania w danym naborze będzie zależny od opublikowanej dokumentacji konkursowej

 

Przejdź do treści