• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!
[woj.lubuskie]

Informacje o projekcie

Klient VIII 2021 - I 2023

Opis projektu

Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!

„Nowe kwalifikacje po 30-tce – tego szukam!” to projekt realizowany przez
Profiteo Group Jarosław Nieradka z Zielonej Góry w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną bierną zawodowo powyżej 30 roku życia

 2. zamieszkuje województwo lubuskie

 3. podsiada wykształcenie do ISCED 3 (nauka zakończona na etapie szkoły średniej)

 4. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. lubuskie

 

ZADANIA:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników projektu [08.2021 – 01.2023]
 2. Aktywizacja zawodowa [10.2021 – 01.2023]
 3. Szkolenia [11.2021 – 07.2022]
 4. Pośrednictwo pracy [11.2021 – 01.2023]
 5. Staż zawodowy [11.2021 – 01.2023]

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 32 osoby podejmie pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu na minimum 1 miesiąc lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej
 • 56 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

 

OKRES REALIZACJI:

01.08.2021 – 31.01.2023

 

CEL PROJEKTU:

Wzrost potencjału zawodowego 70 osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych w woj. lubuskim (w rozumieniu KC) poprzez zindywidualizowane podejście do Uczestnika w ramach działań doradczo-edukacyjnych w okresie 08.2021 do 01.2023, co w efekcie przełoży się na wzrost aktywności zawodowej

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

954 072,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 9 06 368,40 zł

 

STRONA PROJEKTU:

https://profiteogroup.pl/nowe-kwalifikacje/ 

 

Skip to content