• Newsletter
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Zmiana roli – szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Project Description

Zmiana roli – szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Celem ogólnym Projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych 108 osób odchodzących z rolnictwa z terenu województwa pomorskiego do potrzeb gospodarki regionu do końca czerwca 2015 roku. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 •  nabycie przez Uczestników Projektu nowego zawodu;
 • zwiększenie świadomości Uczestników Projektów na temat ich potencjału zawodowego;
 • zwiększenie wiary Uczestników Projektu we własne możliwości;
 • wzrost umiejętności Uczestników Projektu poruszania się po rynku pracy;
 • wzrost kompetencji kluczowych Uczestników Projektu z zakresu obsługi komputera;

Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników (w rozumieniu przepisów ustawy z 20.12.1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników)

Jeżeli więc spełniasz wszystkie poniższe kryteria:

 • jesteś osobą pełnoletnią;
 • zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego;
 • jesteś albo rolnikiem tzn. prowadzisz osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w twoim posiadaniu gospodarstwie rolnym;
 • albo domownikiem tzn. jesteś osoba bliską rolnikowi, która pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie i stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;
 • zamierzasz w przyszłości podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zapraszamy Cię do udziału w Projekcie