• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

Własna firma Twoją szansą!

Project Info

Client I 2017 – XI 2018

Project Description

Własna firma Twoją szansą!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy,
Działanie 7.3. Zakładanie działalności gospodarczej

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Własna firma Twoją szansą!” jest powstanie 80 przedsiębiorstw działających przez okres min. 12 miesięcy poprzez wsparcie finansowe 80 osób (w tym min. 56 kobiet) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 02.01.2017-30.11.2018, co przełoży się na wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców województwa opolskiego oraz wzrost przedsiębiorczości w regionie.