• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE
[woj. śląskie]

Informacje o projekcie

Klient I 2022 - XII 2022

Opis projektu

SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE

„SZKOLENIA – STAŻ – ZATRUDNIENIE” to projekt realizowany przez
Progres Szymon Artwik oraz  Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną w wieku 30 lat i więcej oraz
 2. jest osobą zamieszkującą subregion centralny woj. śląskiego(zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz
 3. jest osobą o niskich kwalifikacjach (maksymalnie do ukończenia szkoły średniej)
 4. jest osobą należącą do minimum jednej z grup:
  • osób pozostających bez zatrudnienia tj. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy bądź osób biernych zawodowo lub
  • osób pracujących (9 osób) w tym:
   • osób ubogich pracujących bądź
   • osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
 5. nie jest uczestnikiem innego projektu aktywizacji zawodowej EFS.

Z wyłączeniem osób osób o którym mowa w Regulaminie rekrutacji oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. subregion centralny woj. śląskiego

 

ZADANIA:

 1. Identyfikacja potrzeb uczestników wraz ze wsparciem psychologa (01.2022-12.2022)
 2. Szkolenia – których celem jest nabycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji przez uczestników projektu (01.2022-10.2022)
 3. Staże zawodowe (01.2021 – 12.2022)
 4. Pośrednictwo pracy (01.2022-11.2022)

 

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu:

 • minimum 18 osób (w tym 13 kobiet) uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie;
 • minimum 23 osoby (w tym 18 kobiet) podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 25% osób pracujących poprawi swoją sytuację na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie;
 • 44,3% osób o niskich kwalifikacjach bez zatrudnienia – podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie;

 

OKRES REALIZACJI:

03.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

CEL PROJEKTU:

Wsparcie indywidualnych inicjatyw 54 osób (w tym 28 kobiet) zmierzające do podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy do końca 12.2022 co przełoży się na wzrost aktywności zawodowej w regionie.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

850.390,13 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości: 722.831,61 zł.

 

 

STRONA PROJEKTU:

https://szkoleniestazzatrudnienie.progres.info.pl 


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]

 

 

Skip to content