• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!
[woj.zachodniopomorskie]

Informacje o projekcie

Klient VI 2021- IX 2023

Opis projektu

FE POWER poziom pl 1 rgb scaled

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!

1 1

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki tj.:

 1. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo w wieku 18-29 lat oraz
 2. zamieszkuje województwo zachodniopomorskie oraz
 3. utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  [np. umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub została wypowiedziana przez pracodawcę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z winy pracownika] oraz
 4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER
  [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji] oraz
 5. nie podlega wykluczeniu o których mowa w Regulaminach projektu i jego załącznikach oraz
 6. nie jest uczestnikiem innego projektu finansowanego z EFS w zakresie aktywizacji zawodowej

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. zachodniopomorskie

 

ZADANIA:

 1. Ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym
 2. Wsparcie szkoleniowe
 3. Nabór i ocena biznesplanów
 4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności
 5. Finansowe wsparcie pomostowe

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 20 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
 • 20 osób utworzy własną działalność gospodarczą

 

OKRES REALIZACJI:

01.06.2021 – 30.09.2023

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób (w tym 12 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu przez te osoby działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w okresie 06.2021-02.2023.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 029 250,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 1 015 837,50 zł

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

 

obraz 2021 02 26 083218 e1614324909975


 

Skip to content