• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!
Bezzwrotne dotacje na firmę

[woj.zachodniopomorskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!

MOJA WŁASNA FIRMA – szczepionką na brak pracy!” to projekt realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki tj.:

 1. jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo w wieku 18-29 lat oraz
 2. ma wykształcenie maksymalnie średnie [ukończone technikum, liceum, szkoła zawodowa] oraz
 3. zamieszkuje województwo zachodniopomorskie oraz
 4. utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  [np. umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło nie została przedłużona lub wypowiedziana przez pracodawcę z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika] oraz
 5. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER
  [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji] oraz
 6. nie podlega wykluczeniu o których mowa w Regulaminach projektu i jego załącznikach oraz
 7. nie jest uczestnikiem innego projektu finansowanego z EFS w zakresie aktywizacji zawodowej

 

Spełniasz powyższe kryteria i nie chcesz przegapić naboru?
Wypełnij ⇒FORMULARZ⇐, a my poinformujemy Cię o planowanym terminie naboru

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

woj. zachodniopomorskie

 

ZADANIA:

 1. Ocena formularzy i rozmowa z doradcą zawodowym [11.2021-12.2021]
 2. Wsparcie szkoleniowe [01.2022-02.2022]
 3. Nabór i ocena biznesplanów [01.2022-02.2022]
 4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [02.2022-02.2023]
 5. Finansowe wsparcie pomostowe [02.2022-02.2023]

 

PLANOWANE EFEKTY:

 • 20 osób nabędzie kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu
 • 20 osób utworzy własną działalność gospodarczą

 

OKRES REALIZACJI:

01.06.2021 – 28.02.2023

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób (w tym 12 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29 lat z województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu przez te osoby działalności gospodarczych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w okresie 06.2021-02.2023.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 029 250,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 1 015 837,50 zł

 


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]

Skip to content