• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Moja firma – Moja szansa

Project Info

Client IX 2016 – VI 2018

Project Description

Moja firma – Moja szansa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju Przedsiębiorczości

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Moja firma – Moja szansa”  jest wzrost aktywności zawodowej 77 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych) zamieszkujących obszar w województwa podkarpackiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie własnej działalności gospodarczej.