• Newsletter
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach? [newsletter_signup_form id=0]

IDEALNY SZEF – TO JA!

Project Info

Client XII 2016 – V 2018

Project Description

IDEALNY SZEF – TO JA!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V Zatrudnienie,

Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”  jest wzrost aktywności zawodowej 76 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50roku życia, osób z niepełnosprawnością) zamieszkujących jednocześnie obszary o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości w województwie pomorskim w okresie XII 2016–V 2018, poprzez otwarcie działalności gospodarczej.