• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

IDEALNY SZEF – TO JA!
[woj.pomorskie]

Informacje o projekcie

Klient XII 2016 – V 2018

Opis projektu

IDEALNY SZEF – TO JA!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V Zatrudnienie,

Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”  jest wzrost aktywności zawodowej 76 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50roku życia, osób z niepełnosprawnością) zamieszkujących jednocześnie obszary o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości w województwie pomorskim w okresie XII 2016–V 2018, poprzez otwarcie działalności gospodarczej.

Skip to content