• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Bezzwrotna dotacja – klucz do sukcesu
[woj.dolnośląskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy,

Działanie 8.3. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Cel Projektu:

Celem głównym projektu „Bezzwrotna dotacja – kluczem do sukcesu” jest aktywizacja 65 osób (w tym 36 Kobiet) bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30 roku życia, należących do grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych obszar województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszarów wiejskich i obszarów objętych programami rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie I 2018 – XI 2019.

Informacje o projekcie

Okres: I 2018 – XI 2019

Strona www http://dotacjeds.zgd.com.pl/

Skip to content