• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!
[woj.śląskie]

Informacje o projekcie

Opis projektu

AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

 

Projekt „AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!”, realizowany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w partnerstwie z PROGRES Szymon Artwik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII  Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

 

Cel Projektu:

Celem głównym projektu “AKTYWNI I PRZEDSIĘBIORCZY!” jest utworzenie 72 przedsiębiorstw działających przez okres min. 12 miesięcy poprzez wsparcie finansowe 72 osób(w tym min. 40 kobiet) w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz osób przynależnych do grup (osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz osób pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 01.01.2021-31.12.2022, co przełoży się na wzrost aktywności ekonomicznej miast wchodzących w skład OSI z Subregionu Centralnego woj. śląskiego oraz wzrost przedsiębiorczości w regionie.

W wyniku realizacji projektu 72 osób  otrzyma bezzwrotne  środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie i zostanie utworzonych min. 72 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Projekt będzie realizowany w okresie I 2021- XII 2022 w miastach wchodzących w skład OSI z Subregionu Centralnego woj. śląskiego.

 

Wartość projektu:

4 753 035,56 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 4 040 080,22 zł


PLAKAT PROJEKTU [do pobrania]

Skip to content