• Subscribe
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Badania, ewaluacje i analizy strategiczne

Badania, ewaluacje i analizy strategiczne

W województwie zachodniopomorskim dotąd właściwie nie funkcjonowały firmy lub ośrodki badawcze, oferujące prowadzenie badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych. Byli Państwo zmuszeni zlecać takie usługi podmiotom zewnętrznym np firmom z Poznania, Warszawy czy Wrocławia. Duża odległość wykonawcy i zleceniodawcy wiązała się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Państwa, a także z gorszą komunikacją między stronami, co wpływało negatywnie na efektywność pracy i ostateczny kształt zleconego opracowania.
Zachodniopomorska Grupa Doradcza postanowiła dać Państwu wybór i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy chcą realizować badania w sposób jak najbardziej efektywny, w trybie ciągłych konsultacji z zespołem badawczym oraz przede wszystkim za przystępną cenę. Specjalnie dla Państwa poszerzyliśmy naszą ofertę o badania społeczne, rynkowe i ewaluacyjne oraz opracowywanie strategii i programów rozwoju.

NIE WIESZ, JAKIE BADANIE JEST POTRZEBNE WŁAŚNIE TOBIE?

Masz dwa wyjścia:

 1. Przeczytaj opis oferowanych przez naszą firmę usług badawczych i znajdź ofertę idealną dla Ciebie
 2. Zadzwoń do indywidualnego doradcy, który pomoże Ci podjąć decyzje odpowiadającą Twoim potrzebom.

Z ZGD Sp. z o.o. można zrealizować:

Badania ewaluacyjne

Ewaluacja jest systematycznym badaniem wartości lub cech konkretnego programu, planu, działania bądź obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia. Badania ewaluacyjne jest częścią procesu podejmowania decyzji. Obejmuje wydawanie opinii o wartości działania oraz opracowanie rekomendacji dotyczących dalszego działania. Metody i techniki stosowane w badaniu: Techniki społecznych badań jakościowych, Techniki społecznych badań ilościowych, Analizy danych wtórnych (desk research) w tym metody monograficzne, Metody analizy i konstrukcji logicznej, w tym: metody analizy statystycznej, metody analizy finansowo – ekonomicznej, metody logiczne i heurystyczne. Zastosowanie: Ocena skuteczności interwencji oraz formułowanie rekomendacji dla przyszłych działań. w tym:

 • Ewaluacje programów unijnych,
 • Ewaluację projektów dofinansowanych z UE,
 • Ewaluację interwencji rynku pracy,
 • Ewaluacje szkolną w ramach nadzoru pedagogicznego,
 • Ewaluacje strategii rozwojowych,
 • Ewaluacje kampanii informacyjnych, promocyjnych, marketingowych,
 • Monitoring realizowanych przedsięwzięć.

Badania społeczne

umożliwiają lepsze zrozumienie rzeczywistości społecznej, w której żyjemy. Są pomocne w zrozumieniu ludzkich postaw i zachowań. Przy wykorzystując wyniki uzyskane w badaniu możemy opisywać, a następnie zmieniać rzeczywistość, która nas otacza], w tym m. in.:

 • Analizy wskaźnikowe 1. Przygotowanie szablonu do samodzielnego wykonania analizy, 2. Zbiór danych demograficznych, społecznych i gospodarczych na poziomie gmin i miejscowości oraz przeprowadzenia analizy wskaźnikowej. Metody i techniki stosowane w badaniu: Desk research, Web research. Zastosowanie: Przygotowanie LPR, analiz do wniosków aplikacyjnych o środki UE, aktualizacja i standaryzacja danych zastanych,
 • Badania opinii, Badanie pozwala na poznanie opinii publicznej na określony temat. Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI. Zastosowanie: Dostosowywanie interwencji społecznych oraz kampanii informacyjno – promocyjnych do aktualnych nastrojów, stanu wiedzy opinii publicznej/grup docelowych.
 • Badania do prac doktorskich i habilitacji.

Badania rynku i badania marketingowe

 • Potrzeb, preferencji konsumentów, Metody i techniki stosowane w badaniu: Wywiady indywidualne IDI, Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI, Obserwacja. Zastosowanie: Określenie typów produktów lub usług (z badanego obszaru), które klient kupuje, Określenie czynników, na jakie klient zwraca uwagę podczas zakupów, Określenie cech produktów mających największe znaczenie podczas podejmowania decyzji o wyborze marki, Określenie oceny badanych produktów i ich elementów przez klienta, Określenie oceny dostępności substytutów produktów lub usług, Określenie oceny poszczególnych kanałów sprzedaży przez klienta, Określenie sposobów poszukiwania informacji o produktach przez klienta, Sporządzenie projektu, którego celem jest dopasowanie usług/towarów do potrzeb i preferencji konsumenta.
 • Przyzwyczajeń konsumentów Metody i techniki stosowane w badaniu: Obserwacja, Wywiady indywidualne IDI, Wywiady grupowe FGI, Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI. Zastosowanie: Określenie przyzwyczajeń zakupowych klienta, Sporządzenie projektu, którego celem jest dopasowanie usług/towarów do przyzwyczajeń zakupowych klienta.]
 • Preferencji wyborczych [Badania mają na celu sprawdzenie sympatii politycznych i skłonności wyborczych mieszkańców danego regionu, czy grup społecznych posiadających określone cechy. Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI. Zastosowanie: Określenie aktualnych informacji o sympatiach politycznych mieszkańców, Określenie preferencji politycznych w obrębie poszczególnych grup społeczno-demograficznych (wyniki z uwzględnieniem podziału na płeć, wiek i wykształcenie).
 • Mechanizmów zakupowych, Metody i techniki stosowane w badaniu: Obserwacja, Wywiady indywidualne IDI, Wywiady grupowe FGI Badanie ankietowe PAPI, Badanie CATI, Badanie CAWI. Zastosowanie: Określenie modelu procesu kupowania przez klienta, Sporządzenie projektu, którego celem jest dopasowanie usług do modelu zakupowego klienta.
 • Satysfakcji klientów, Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI. Zastosowanie: Określenie stopnia zadowolenia klienta z usługi/produktu, Określenie czynników wpływających na satysfakcję klientów, Określenie czynników determinujących negatywne oceny klientów, Planowanie działań zmierzających do zwiększenia satysfakcji klientów z usługi/produktu.
 • Skuteczności reklamy, Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI, Desk research. Zastosowanie: Określenie stopnia osiągnięcia celów kampanii promocyjnej, Określenie stopnia dotarcia reklamy do grupy docelowej, Określenie zasięgu reklamy (do jakiego grona odbiorców reklama dotarła).
 • Tajemniczy klient, Badanie jakości obsługi klienta polegające na przyjmowaniu roli i punktu widzenia konsumentów. Metody i techniki stosowane w badaniu: Obserwacja uczestnicząca, Obserwacja nieuczestnicząca. Zastosowanie: Sporządzenie obiektywnej oceny pracowników obsługujących klienta, Określenie głównych czynników wpływających na jakość świadczonych usług, Określenie słabych i mocnych stron poszczególnych działów oraz etapów obsługi, Porównanie jakości obsługi danej firmy z konkurencją, Określenie uchybień w obsłudze klienta, Określenie jakości produktów i usług, Zweryfikowanie całego systemu obsługi klienta w praktyce.
 • Central location. Badanie przeprowadzone w wyznaczonych lokacjach (sklep, supermarket). Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI. Zastosowanie: Szybkie przebadanie wielu respondentów w jednakowych, wystandaryzowanych warunkach, Testowanie poszczególnych elementów produktu, takich jak opakowanie, smak, zapach, itp.

Badanie klimatu organizacyjnego i opinii pracowniczej

 •  Badanie zaangażowania pracowników Badanie dostarcza informacji: Jak zaangażowanie pracowników wpływa na wyniki firmy, Co odróżnia zaangażowanych od niezaangażowanych pracowników, Jaką rolę pełnią menedżerowie w procesie kształtowania kultury zaangażowania, Jakie czynniki mają wpływ na poziom zaangażowania zespołu. Metody i techniki stosowane w badaniu: Wywiady fokusowe FGI, Badania ankietowe PAPI, Wywiady IDI. Zastosowanie: Poznanie zdania pracowników na temat wybranych aspektów funkcjonowania firmy, Określenie poziomu zaangażowania w poszczególnych jednostkach organizacji, Uzyskanie informacji na temat kluczowych czynników kształtujących zaangażowanie w firmie, Zidentyfikowanie mocnych i słabych strony firmy jako pracodawcy, Kształtowanie w organizacji kultury dialogu.
 • Badania socjometryczne Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI Zastosowanie: Badanie socjometryczne dostarcza informacji na temat pozytywnych i negatywnych powiązań pomiędzy pracownikami. W ten sposób można wyodrębnić liderów, outsiderów, osoby cieszące się największą popularnością czy też osoby nielubiane. Można również poznać podziały wewnętrzne grupy np. wyodrębnić podgrupy czy kliki. Wyniki badania pozwalają na zorganizowanie pracy, dobranie pracowników w taki sposób, by ich indywidualne cechy i kompetencje zawodowe nie kolidowały ze sobą i nie wpływały negatywnie na prace całego zespołu. Kwestionariusz badania jest zawsze projektowany przy uwzględnieniu wszystkich właściwości grupy badanej. Badanie jest przeprowadzone zawsze bardzo dyskretnie, by nie naruszyć zastanej struktury grupy.
 • Badanie przepływu informacji wewnątrz firmy Metody i techniki stosowane w badaniu: Wywiady fokusowe FGI, Badanie ankietowe PAPI, Wywiady IDI, Desk research. Zastosowanie: Diagnoza aktualnej struktury organizacyjnej firmy, Diagnoza przepływu informacji wśród pracowników, Diagnoza znajomości aktualnych zadań i obowiązków przez pracowników, Analiza obiegu dokumentów, Stworzenie nowych schematów, rozwiązań, projektów, mających na celu usprawnienie pracy całego zespołu i zarządzania firmą.
 • Ocena kompetencji pracowników Ocena kompetencji umożliwi wskazanie obszarów mocnych i słabych stron pracowników. Metody i techniki stosowane w badaniu: Obserwacja, Wywiad IDI Badanie ankietowe typu PAPI, CAWI, Testy psychologiczne Zastosowanie: Pozyskana w badaniu wiedza pozwala scharakteryzować potencjał rozwojowy uczestników oceny, ich cech osobowych oraz predyspozycji do pełnienia określonych funkcji w firmie. Pracownikom dostarcza informacji zwrotnej dotyczącej umiejętności, jakie należy rozwijać oraz wiedzy, jaką należy posiadać pracując lub aspirując na określone stanowisko. Przełożonym wyniki analiz umożliwiają realizowanie przyjętej polityki personalnej firmy.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników To proces obejmujący rozpoznanie potrzeb szkoleniowych pracowników firmy oraz ustalenie najbardziej efektywnych sposobów zaspokojenia tych potrzeb (szkolenia, coaching, follow’up). Metody i techniki stosowane w badaniu: Obserwacja, Wywiad, Badanie ankietowe, Burza mózgów, Testy psychologiczne, Analiza wyników audytu. Zastosowanie: Poznanie specyfiki i kultury organizacyjnej firmy, Poznanie poziomu umiejętności i wiedzy pracowników oraz ich motywacji i postaw, Diagnoza potrzeb szkoleniowo-edukacyjnych pracowników, Diagnoza aktualnego poziomu kompetencji pracowników, Diagnoza pożądanych kompetencji pracowników,

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to proces przedstawiania opinii publicznej planów dotyczących zamierzonych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje mają na celu poznanie opinii osób, których to przedsięwzięcie bezpośrednio lub pośrednio dotyczy. Prowadzenie konsultacji społecznych umożliwia: Uniknięcie konfliktów z grupami interesu, Polepszenie jakości podejmowanych decyzji – zebrane uwagi i propozycje ze strony zainteresowanych grup społecznych oraz organizacji pozarządowych pozwalają dostrzec aspekty decyzji, które trudno zauważyć bez udziału społecznego, Lepsze poinformowanie społeczeństwa o podejmowanych decyzjach oraz zyskanie poparcia dla przedsięwzięcia – mocniejsza legitymizacja podejmowanych decyzji, Możliwość promowania inwestycji w mediach – łatwiejsze przedstawienie przyczyn podjęcia określonych kroków oraz przedstawienia korzyści, które wynikają z realizacji przedsięwzięcia, Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego – pobudzanie mieszkańców do aktywności na rzecz swojego województwa, gminy, miasta. Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI, Ankiety audytoryjne, Badania FGI, Badanie IDI, Metoda delficka, Panel ekspertów.
6. Projekty foresight. [Metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Metody i techniki stosowane w badaniu: Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI, Ankiety audytoryjne, Badania FGI, Badanie IDI, Metoda delficka, Panel ekspertów, Budowanie scenariuszy. Zastosowanie: Budowanie strategii rozwojowych.
7. Badania „na miarę” – ad hoc. „Badania na miarę” – dostosowanie metodologii do indywidualnego projektu, w zależności od przedmiotu i zakresu badania oraz celów analizy.
2. Badania do prac doktorskich i habilitacyjnych – dostosowanie metodologii do indywidualnego projektu, w zależności od przedmiotu i zakresu badania oraz celów analizy, bądź przeprowadzenia pomiaru i wstępnej analizy wg przyjętej wcześniej przez zamawiającego metodologii (ewentualnie doradztwo w kwestiach metodologicznych).
8. Monitoring Monitoring, to regularne jakościowe i ilościowe pomiary, realizowane w celu dostosowywania bieżących działań do zmieniającej się sytuacji. Metody i techniki stosowane w badaniu: Desk research, Badanie ankietowe PAPI, Badanie ankietowe CATI, Badanie ankietowe CAWI. Zastosowanie: Kontrola i korygowanie realizowanych zadań (projekty UE, kampanie, strategie, itp.)

Oferujemy pełen zakres metod ilościowych i jakościowych:

Metody ilościowe:

PAPI (Paper and Pencil Interview),
CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) ,
CAWI (Computer-Assisted Web Interview),
Ankieta audytoryjna,
Samoospis kontrolowany.

 Metody jakościowe:

IDI (Individual in-Depth Interview),
TDI (Telephone in-Depth Interview),
FGI (Focus Group Interview),
Obserwacja.
Metody badania danych wtórnych:
Desk research,
Web Research.

Metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne.

Metody logiczne i heurystyczne.

Metody analizy finansowo-ekonomicznej.

 

Jesteś zainteresowany(a) przeprowadzeniem badania dla swojej firmy?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

 

Skip to content