• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Audyt projektu

Audyt projektu

Audyt projektów prowadzi do uzyskania potwierdzenia, że realizacja projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jest to forma potwierdzenia wiarygodności danych, służąca zamknięciu i rozliczeniu projektu.

Audyt projektu obejmuje przede wszystkim sprawdzenie:

• czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową, obowiązującymi przepisami prawa
• czy beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe
• czy beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby projektu
• czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli/ audytów oraz usunął ewentualne nieprawidłowości
• czy projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi.

Monitoring poszczególnych etapów projektu:

W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, weryfikacji podlega:

1. Dokumentacja dotycząca projektu(w tym sposób archiwizacji)
2. Wydatki – czy zostały rzeczywiście poniesione; kwalifikowalność poniesionych wydatków,
sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym
3. Wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu
4. Zasady dotyczące promocji i informacji projektu
5. Poprawność stosowanych procedur przetargowych (jeśli dotyczy).

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA oferuje swoim klientom usługi związane z audytem zewnętrznym projektów unijnych, a także innych projektów. Proces aplikowania o dotacje znamy od podszewki, dlatego przeprowadzimy Państwa przez audyt w sposób sprawny, rzeczowy i …jednorazowy.

Jesteś zainteresowany(a) przeprowadzeniem audytu projektu?

Bezpłatne konsultacje

Chcesz otrzymywać informacje na temat nowych możliwości dofinansowania?

 

Skip to content