• Subscribe
    Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?

Akademia edukacyjna VCC

Czym jest VCC?

vcc_logo200x200

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.
Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

new-competences

New competences

New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary kompetencji:

  • kompetencje zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
  • kompetencje zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
  • kompetencje językowe (ok. 60 godzin),
  • kompetencje informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji

Select competences

Select competences jest ukierunkowany na kompetencje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych.

autoryzowane-materialy-edukacyjne

Certyfikat VCC

Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angielskim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).
Certyfikat zawiera następujące informacje:

  • imię i nazwisko posiadacza certyfikatu
  • nazwa zawodu
  • numer identyfikujący wydany certyfikat
  • data wydania certyfikatu

certyfikat-vcc

Suplement

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:

  • nazwa certyfikatu
  • nazwa certyfikatu w języku oryginału
  • profil umiejętności i kompetencji
  • podstawa wydania certyfikatu
  • skala ocen
  • przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem certyfikatu

vcc-logo

VCC Foundation

Fundacja jest właścicielem i operatorem systemu VCC (Vocational Competence Certificate)
ul. Nałęczowska 30, 20 – 701 Lublin
www.vccsystem.eu