• Subskrybuj
  Chcesz otrzymywać aktualne informacje o dotacjach lub szkoleniach?
91 85 22 600

Pytania i porady

NABÓR DO GRUPY 1
PROJEKT „Ponad granicami…”

bilbord na strone — kopia

Z dniem 08 października 2021 r. rozpoczyna się pierwszy nabór do projektu „Ponad granicami – mobilność ponadnarodowa szansą do rozwoju kompetencji zawodowych i kluczowych”.

Nabór trwa od 08 do 31 października 2021 r. W naborze dokumenty może składać kandydat spełniający łącznie poniższe warunki udziału w projekcie tj.:

 • Osoba pracująca, zamieszkująca lub ucząca się na terenie województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, pomorskiego lub opolskiego;
 • Osoba wykonująca pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • Osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę lub współpracująca na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której głównym celem/przedmiotem działalności podmiotu jest wsparcie terapeutyczne /socjalizacyjne/wychowawcze;
 • Osoba posiadająca zgodę i rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności narodowej;
 • Osoba deklarująca przekazanie zdobytej podczas mobilności wiedzy pozostałym pracownikom instytucji [w formie raportu] oraz przeprowadzenie min.2-godzinnego spotkanie dla pracowników instytucji, celem przekazania zdobytej podczas wyjazdu wiedzy.

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo zakwalifikowania się do projektu w pierwszym naborze będą miały osoby:

 • pracujące, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • osoby wykonujące pracę o charakterze terapeutycznym.

Sposób składania dokumentów:

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami (POBIERZ)
 2. oświadczenie o kwalifikowaniu się Uczestnika do projektu,
 3. oświadczenie Uczestnika projektu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. załączniki, tj.:
  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnoprawności lub innego dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie od pracodawcy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę lub współpracę na podstawie innego rodzaju umowy, w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, której głównym celem/przedmiotem działalności podmiotu jest wsparcie terapeutyczne /socjalizacyjne/wychowawcze.

Informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji można znaleźć:

 • w Regulaminie projektu (POBIERZ)
 • pod numerem telefonu +48 781 143 133
 • pod adresem e-mail: ponadgranicami@zgd.com.pl
 • w biurze Projektu: al. Niepodległości 22, Szczecin, II piętro.
Skip to content